నవతెలంగాణ బుక్స్ :: రోమియో జూలియట్

రోమియో జూలియట్(ROMEO JULIAT)

Author: William Shakespeare

Price: Rs.60.00 /-

No.Pages: 140.

Book Your Orders via Whatsapp

Description:

షేక్స్ పియర్ 1000కి మించి నాటక పాత్రలు సృష్టించాడు. అవన్నీ ఈసురోమంటూ కృతిమంగా వుండక చాలా సజీవంగా వుంటాయి. అతడి నాటకాలన్నీ మనం చదివితే ప్రపంచంలో ఎన్ని రకాల మనుష్యులున్నారో మనకు తెలుస్తుంది. అంతేగాదు, ప్రపంచమంతా మనకు అర్థం అవుతుంది. ఇంతవరకూ కూడా మరే రచయితా చూడని కోణాల నుండి మానవ మనస్తత్వాన్ని చూపించాడు. _ లక్ష్మీకాంత మోహన్

About the Author