నవతెలంగాణ బుక్స్ :: Book Geners | Book Categories
ప్రపంచ కమ్యూనిస్టు...
Author: ChandraPullareddy & Manikonda Subba Rao No.Pages: 487 Price: Rs. 250.00
సమగ్ర భారత చరిత్ర -...
Author: K.KRISHNAREDDY No.Pages: 222 Price: Rs. 100.00
ఆధునిక భారతదేశం(18...
Author: Sumit Sarkar No.Pages: 378 Price: Rs. 150.00
అమెరిక ప్రజల చరిత్ర...
Author: HOWARD ZINN No.Pages: 294 Price: Rs. 150.00
ప్రపంచాన్ని కుదిపివ...
Author: Various No.Pages: 328 Price: Rs. 150.00
మధ్యయుగాల భారతదేశం...
Author: Irfan Habib No.Pages: 112 Price: Rs. 80.00
ఆధునిక భారతదేశ చరిత...
Author: BIPAN CHANDRA No.Pages: 334 Price: Rs. 200.00
ప్రపంచ ప్రజల చరిత్ర...
Author: Various No.Pages: 528 Price: Rs. 225.00
భారత కార్మికోద్యమ చ...
Author: Sukomal Sen No.Pages: Price: Rs. 500.00
సమగ్ర భారత చరిత్ర -...
Author: K.KRISHNAREDDY No.Pages: 250 Price: Rs. 100.00
భారత స్వాతంత్ర పొరా...
Author: Various No.Pages: 780 Price: Rs. 400.00
మౌర్యుల అనంతర భారతద...
Author: Irfan Habib No.Pages: 152 Price: Rs. 120.00
భారత ఆర్ధిక వ్యవస్థ...
Author: Irfan Habib No.Pages: 150 Price: Rs. 100.00
ప్రాచీన భారత దేశం...
Author: Various No.Pages: 132 Price: Rs. 50.00
స్వాతంత్రం తరువాత భ...
Author: BIPAN CHANDRA No.Pages: 708 Price: Rs. 350.00
లూయీ బోనపార్టీ 18 ...
Author: Various No.Pages: 136 Price: Rs. 100.00
సమగ్ర భారత చరిత్ర -...
Author: Various No.Pages: 370 Price: Rs. 200.00
\"పెట్టుబడి\" రెండవ...
Author: Various No.Pages: 112 Price: Rs. 75.00
భారత స్వతంత్ర పోరాట...
Author: Various No.Pages: 504 Price: Rs. 300.00
వెయ్యేళ్ళ చరిత్ర...
Author: Various No.Pages: 162 Price: Rs. 60.00
సమగ్ర భారత చరిత్ర -...
Author: Various No.Pages: 394 Price: Rs. 200.00
మౌర్యుల భారతదేశం - ...
Author: Irfan Habib No.Pages: 176 Price: Rs. 120.00