నవతెలంగాణ బుక్స్ :: Book Geners | Book Categories
వేమన పద్యాలు...
Author: Dr. N. Gopi No.Pages: 176 Price: Rs. 175.00
అక్షర బాటసారి సినార...
Author: Various No.Pages: 104 Price: Rs. 50.00
ఇంగ్లీషు టీచర్ ...
Author: Bejini Sanjeev No.Pages: 110 Price: Rs. 125.00
తెలుగు వ్యాకరణం...
Author: Akella Raghavendra No.Pages: 194 Price: Rs. 100.00
ఆదునిక తెలుగు సాహిత...
Author: Yakoob No.Pages: 274 Price: Rs. 200.00
లియర్ రాజు...
Author: William Shakespeare No.Pages: 162 Price: Rs. 80.00
చిత్రనేత్రం...
Author: Gudupudi Vijayarao No.Pages: 274 Price: Rs. 200.00
తెలుగు సామెతలు...
Author: Captain M.W carr No.Pages: 272 Price: Rs. 150.00
ఓథెల్లో...
Author: William Shakespeare No.Pages: 168 Price: Rs. 80.00
తెలుగు హిందీ జాతీయో...
Author: Dr. Enugu Narsimha Reddy No.Pages: 272 Price: Rs. 275.00
తెలుగులో‌ భక్తి కవి...
Author: Dr.Pillalamarri Ramulu No.Pages: 192 Price: Rs. 100.00
సాహిత్యంలో విప్లవం...
Author: Sri Sri No.Pages: 192 Price: Rs. 100.00
అంటోని క్లియోపాత్ర...
Author: William Shakespeare No.Pages: 164 Price: Rs. 80.00
పన్నెండవ రాత్రి...
Author: William Shakespeare No.Pages: 134 Price: Rs. 60.00
జూలియస్ సీజర్...
Author: William Shakespeare No.Pages: 128 Price: Rs. 50.00
వెనిస్ వర్తకుడు...
Author: William Shakespeare No.Pages: 124 Price: Rs. 50.00
రోమియో జూలియట్...
Author: William Shakespeare No.Pages: 140 Price: Rs. 60.00
దరువుల బండి...
Author: Bandi Sattenna No.Pages: 136 Price: Rs. 75.00