నవతెలంగాణ బుక్స్ :: Book Geners | Book Categories
జెన్ గుడాల్...
Author: K.B.Gopalam No.Pages: 72 Price: Rs. 50.00
రాత్రి పగలైంది ...
Author: Various No.Pages: 80 Price: Rs. 40.00
ఎందుకని? ఇందుకని!...
Author: Dr.A.Ramachandraiah No.Pages: 180 Price: Rs. 80.00
గ్రహాలు - జాతకాలు...
Author: T.V.Venkateshwaran No.Pages: 56 Price: Rs. 30.00
వానరుడు - నరావతరణ...
Author: S.Venkatrao No.Pages: 60 Price: Rs. 30.00
రసవాదం ఆదివాదం...
Author: Various No.Pages: 80 Price: Rs. 40.00
నువ్వేమిటో నీ ఆహారం...
Author: Dr. Devaraju Maharaju No.Pages: 64 Price: Rs. 45.00
విజ్ఞాన వీచికలు...
Author: Various No.Pages: 168 Price: Rs. 70.00
సైన్సు చరిత్రలో సామ...
Author: S.Venkatrao No.Pages: 44 Price: Rs. 20.00
మానవ విజయం...
Author: M. Elwin, Y. Segal No.Pages: 172 Price: Rs. 140.00
''జింక సైన్స్ అను మ...
Author: K.B.Gopalam No.Pages: 351 Price: Rs. 250.00
మా 'నవ' వాదం జీవనాధ...
Author: Dr. Devaraju Maharaju No.Pages: 240 Price: Rs. 200.00
విజ్ఞాన శాస్త్రం మన...
Author: Dr. Devaraju Maharaju No.Pages: 184 Price: Rs. 175.00
మూఢ విశ్వాసాలు సైన్...
Author: K.L.Kantharao No.Pages: 253 Price: Rs. 150.00
అంతరిక్షానికి బైపాస...
Author: Various No.Pages: 72 Price: Rs. 30.00
లోహాలు చెప్పే కథలు...
Author: Various No.Pages: 288 Price: Rs. 150.00
మానవుడే మహాశక్తి సం...
Author: M. Elwin, Y. Segal No.Pages: 268 Price: Rs. 200.00
జ్ఞానం విజ్ఞానం...
Author: S.Venkatrao No.Pages: 114 Price: Rs. 75.00
మహావిశ్వం...
Author: S.Venkatrao No.Pages: 40 Price: Rs. 25.00
మా'నవ' వాదం జీవన ని...
Author: Dr. Devaraju Maharaju No.Pages: 216 Price: Rs. 125.00
వృద్ధులు - ఆరోగ్యం...
Author: Dr. Nagineni Bhaskar No.Pages: 160 Price: Rs. 100.00
మనిషి కథ...
Author: Various No.Pages: 191 Price: Rs. 100.00
భారత చంద్రయానం...
Author: T.V.Venkateshwaran No.Pages: 162 Price: Rs. 80.00
మనము - మన భూగోళం...
Author: Various No.Pages: 48 Price: Rs. 25.00
నిర్జీవం - జీవపరిణా...
Author: S.Venkatrao No.Pages: 49 Price: Rs. 30.00
రసాయన మూలకాల రహస్య...
Author: Various No.Pages: 320 Price: Rs. 200.00
సైన్స్ - అభివృద్ధి...
Author: S.Venkatrao No.Pages: 148 Price: Rs. 75.00
చరిత్ర మరిచిన విజ్ఞ...
Author: R.Natarajan No.Pages: 104 Price: Rs. 50.00
నీల్ ఆర్మ్ స్ట్రాంగ...
Author: K.B.Gopalam No.Pages: 72 Price: Rs. 50.00
ఐజక్ న్యూటన్ ...
Author: K.B.Gopalam No.Pages: 80 Price: Rs. 50.00
సైన్స్ వెలుగులు ...
Author: K.B.Gopalam No.Pages: 328 Price: Rs. 350.00
ఖగోళశాస్త్రం వినోదం...
Author: Various No.Pages: 272 Price: Rs. 175.00