నవతెలంగాణ బుక్స్ :: Book Geners | Book Categories
తెలంగాణ పదకోశం ...
Author: Nalimela Bhaskar No.Pages: 171 Price: Rs. 150.00
తెలంగణ సాయుధ ప్రజాప...
Author: Various No.Pages: 168 Price: Rs. 100.00
తెలంగాణా సాయుధ పోరా...
Author: Dumpala Malla Reddy No.Pages: 120 Price: Rs. 60.00
తెలంగాణ పల్లెలు...
Author: Various No.Pages: 280 Price: Rs. 200.00
గ్రామీణ తెలంగాణ...
Author: Various No.Pages: 196 Price: Rs. 90.00
తెలంగాణ దర్శిని...
Author: K. Chandra Mohan, Tangirala Chakravarthi No.Pages: 152 Price: Rs. 90.00
వీర తెలంగాణ విప్లవ ...
Author: Various No.Pages: 498 Price: Rs. 200.00
వీర తెలంగాణ మాది...
Author: Various No.Pages: 210 Price: Rs. 150.00
తెలంగాణ 'రాష్ట్ర ఉద...
Author: Dr. Silveru Mahesh No.Pages: 216 Price: Rs. 100.00
తెలంగాణ సాగునీటి వన...
Author: Sarampally Mallareddy No.Pages: 144 Price: Rs. 80.00
తెలంగాణ భాష సాహిత్య...
Author: Various No.Pages: 256 Price: Rs. 140.00
తెలంగాణలో రైతాంగ, ...
Author: Sarampally Mallareddy No.Pages: 104 Price: Rs. 60.00
తెలంగాణ సాయుధ పోరాట...
Author: Dr. Kandukuri Ramesh No.Pages: 160 Price: Rs. 100.00
తెలంగాణ చరిత్ర, సంస...
Author: Dr. Padala Jagannadha Rao No.Pages: 256 Price: Rs. 250.00
ఉత్తర తెలంగాణా అభివ...
Author: Kolipaka Namdev No.Pages: 112 Price: Rs. 50.00
వీర తెలంగాణ విప్లవ ...
Author: Various No.Pages: 143 Price: Rs. 70.00